VEDTÆGTER SKIVERIDEKLUB JANUAR 2018

TRYK HER FOR AT HENTE VEDTÆGTER SOM PDF

 

§ 1 NAVN OG HJEMSTED

Klubbens navn:                      Skive Rideklub

Forkortelse:                            SKRK

Klubbens hjemsted:                Flyvej 18 – 7800 Skive

Klubbens stiftelsesdato:         20.11-1975

 

§ 2 FORMÅL

Klubbens formål er, at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmer til udøvelse af denne idræt, samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje. Derudover at styrke det frivillige folkeoplysende forenings arbejde i et forpligtende fællesskab, og dermed styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv, og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

 

§ 3 DANSK RIDE FORBUND OG SKIVE IDRÆTSAMVIRKE

SKRK er medlem af Skive Idrætssamvirke og Dansk Ride Forbund under Danmarks Idrætsforbund. Derfor er klubben og hvert enkelt medlem forpligtet til, at rette sig efter de nævnte forbunds reglementer og bestemmelser, herunder de pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.

 

§ 4 MEDLEMMER

I ride klubben kan optages senior- og junior-medlemmer. Unge mennesker kan kun optages som junior-medlemmer til og med det år, de fylder 18 år. Junior medlemmer skal have deres forældres/værges samtykke. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, de er fyldt 18 år. Et junior medlem overgår til senior medlem når det er fyldt 18 år ved kontingentopkrævning. Indmeldelse af medlemmer sker via SKRK´s hjemmeside www.skiverideklub.dk. Når indmeldelsen er sket, har medlemmet de rettigheder og pligter, der er angivet i vedtægterne, men er dog først startberettiget og stemmeberettiget, når kontingentbetalingen har fundet sted. Medlemskabet er gældende fra den dato som er angivet på kvittering pr. mail modtaget fra SKRK i forbindelse med indmeldelse. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.

 

§ 4A

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamling og er valgbare til bestyrelsen.

 

§ 5 HÆFTELSE

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

 

§ 6A KARANTÆNE/UDELUKKELSE:

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænenMedlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage.

 

§ 6B

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På general- forsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).

Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg inden 4 uger. Eksklusion af medlemmer kan kun foregå på generalforsamlingen. Et ekskluderet medlem kan kun optages igen efter godkendelse på en ny generalforsamling

 

§ 6C

I det af § 6B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre ride klubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund

 

§ 6D

Der betales fuldt kontingent i karantæne-perioden og medlemmet må ikke deltage i klubbens aktiviteter. Karantænen kan medføre bortvisning fra klubbens områder.

For §6B og §6C gælder, at kontingent for indeværende periode skal betales.

 

§ 7 KONTINGENT

Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse

For aktive medlemmer opkræves medlemskontingent halvårligt forud og er forfalden til betaling den 1. april og 1. oktober.

Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdato, kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted.

Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen.

 

§ 8 KLUBBENS BESTYRELSE

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelses på mindst 7 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år.

På generalforsamlingen vælges medlemmerne til bestyrelsen samt 2 suppleanter. Der afgår hvert år henholdsvis 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer. Kasserer og formand bør ikke være på valg samme år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

I tilfælde af vakance for formanden eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny.

Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem.

 

§ 8A BESTYRELSES MØDER

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen indkaldes skriftlig med min. flg. dagsorden:

 

1.       Godkendelse af referat

2.       Meddelelser fra formanden

3.       Økonomi

4.       Indkomne forslag

5.       Eventuelt

6.       Næste møde

 

§ 8B

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpelt flertal, se dog § 6A.

Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan vedtages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemning. Næst- formanden træder under formandens forfald i dennes sted.

Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, og et beslutningsreferat underskrives ved det enkelte mødes afslutning. Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder m.m. underskrives protokollen af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde. Til varetagelse af særlige opgaver kan bestyrelsen nedsætte udvalg bestående af et eller flere bestyrelsesmedlemmer suppleret af et antal klubmedlemmer udpeget af bestyrelsen.

 

§ 8C

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Bestyrelsen er bemyndiget til at undertegne dokumenter om køb eller salg og anden afhændelse eller pantsætning af fast ejendom. Klubben forpligtes ved en underskrift af formanden, i dennes fravær af næstformanden og kassereren, baseret på foreliggende referat fra bestyrelsesmøde. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves dog generalforsamlingens godkendelse. Kun myndige medlemmer har stemmeret i sådanne anliggender. Prokura kan meddeles to i foreningen, f.eks. formand/-næstformand – kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er følge af generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet herom i medfør af lovens §8 Der bør ikke meddeles eneprokura. Klubbens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for klubben indgåede forpligtelser, for hvilken alene klubben hæfter med den respektive formue. Klubbens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser over for klubben ud over kontingent, ridning under ledelse, opstaldning og lignende. Klubbens medlemmer har ikke krav på nogen del af klubbens eventuelle udbytte af nogen art.

 

§ 9 GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.

Den ordinære generalforsamling afholdes i marts måned.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer indsendes senest 1. februar.  Tiden og stedet for generalforsamlingen skal skriftlig meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel.

Medlemmer på 18 år og derover har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder. Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsen aflægger beretning.
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  8. Valg af revisor og revisor suppleanter

9.       Eventuelt

 

 

Generalforsamlingen træffer bestemmelser om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution mm.

På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Øvrige beslutninger ved simpelt flertal. Afstemninger foregår ved håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§ 10

Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.

 

§ 11 REGNSKAB

Kassereren er ansvarlig for klubbens regnskaber. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af klubbens 2 revisorer. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens valgte revisorer.

Revisorerne skal efter regnskabets afslutning modtage årets regnskaber til revision senest 10 dage inden generalforsamlingens afholdelse. Revisorerne skal derefter tilbagesende det påtegnede regnskab senest 5 dage efter modtagelsen. De 2 revisorer vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Revisorerne og revisorsuppleanterne kan vælges uden for medlemskredsen. Såfremt regnskabet revideres af statsautoriseret revisionsselskab, kan ovenstående interne revision udelades.

 

§ 12 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Der regnes med det senest opgivne medlemstal til DRF ved beregning. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

 

§ 13 OPLØSNING

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.

Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.

Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal. Eventuelle aktiver skal tilfalde ridesportslige og kulturelle aktiviteter inden for Skive Kommune.

Vores sponsorer