§1

Datoer for bestyrelsesmøder fastsættes normalt som sidste punkt på bestyrelsesmøderne. Første gang efter endt generalforsamling, dvs. normalt med min. én (1) måneds varsel.

Såfremt særlige forhold opstår, kan der indkaldes til bestyrelsesmøde med meget kort varsel, dvs. få dage. Dette møde er dog kun beslutningsdygtigt, såfremt mindst 2/3 af bestyrelsen godkender indkaldelsen.

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 6 gange årligt.

Formanden, evt. i samarbejde med sekretæren, sørger for dagsorden og skriftligt materiale, som fremlægges til brug for bestyrelsen og sendes senest 3 dage før hvert møde.

Bestyrelsen kan beslutte at give andre medlemmer og/eller særlige gæster adgang til at deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret. Har medlemmerne af bestyrelsen forfald, skal formanden straks meddeles herom.

Suppleanter deltager efter aftale med formanden i bestyrelsesmødet, men har ikke stemmeret så længe de har suppleantstatus.

§2

Medmindre bestyrelsen bestemmer andet, afholdes bestyrelsesmøderne på Skive Ridecenter (eller privat hos bestyrelsesmedlemmer).

Bestyrelsesmøderne ledes af formanden eller, ved dennes forfald, af næstformanden.

Alle bestyrelsesmedlemmer har lige stemmeret og træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

I ekstraordinære tilfælde kan formanden lade bestyrelsen træffe beslutninger skriftligt, telefonisk eller pr. mail (dette dog ved forhold, der umuligt kan vente). Sådanne beslutninger bekræftes på førstkommende ordinære bestyrelsesmøde.

§3

Der udarbejdes beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne. Referater fra ordinære bestyrelsesmøder offentliggøres på Skive Rideklubs hjemmeside senest 5 arbejdsdage efter bestyrelsesmødet.

Hvis bestyrelsesmødet eller dele af dette ønskes afholdt som lukket møde, føres referatet i en særskilt protokol. Referatet af et lukket møde er ikke offentligt tilgængeligt. Den særskilte protokol opbevares af sekretæren og fremvises på anmodning fra bestyrelsesmedlemmer, revisorer eller andre af bestyrelsen godkendte personer. Det skal af dagsordenen fremgå om punktet behandles for lukkede døre.

Referatet mailes til bestyrelsesmedlemmerne senest 3 arbejdsdage efter mødet. Referatet godkendes senest 48 timer efter det er mailet. Har sekretæren ikke modtaget svar inden for dette tidsrum, betragtes dette som godkendelse af referatet.

Er der divergerende meninger om referatet, som der ikke kan opnås enighed om, kan dette tages op på kommende bestyrelsesmøde og, hvis ønskes, medtages i det nye referat som særstandpunkt.

En flertalsbeslutning truffet af bestyrelsen skal i ord og handling efterfølgende loyalt efterleves af alle medlemmer.

§4

Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af foreningen. Den daglige drift på stedet varetages af de ansatte under ledelse af formanden. Dog er det kassererens ansvar at følge den daglige økonomi samt ledelse af controller og bogholder.

Kassereren (controller og bogholder) udarbejder et årsbudget for driften senest ved årets begyndelse. Dette budget godkendes af alle bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen foretager løbende kontrol af overholdelse af budgettet. Dette sker gennem informationer fra kassereren.

Bestyrelsen behandler og træffer afgørelser i alle sager inden for dens kompetencer (aftalte arbejdsområder). Bestyrelsen fører tilsyn med foreningens daglige virksomhed og påser, at denne udføres forsvarligt og i overensstemmelse med foreningens love og/eller anvisninger.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsens kompetencer fremgår i øvrigt af vedtægterne og arbejdsfordelingen.

§5

Foreningens regnskab, der er offentligt, revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor. Foreningens kasserer er berettiget til uden særskilt tilladelse at udlevere papirer og regnskabsmateriale, herunder revisionsprotokollater og enkeltbilag, til offentlige myndigheder, DRF samt Danmarks Idræts-Forbund, bank mv. Kontakten til banken varetages af kassereren.

§6

Ved hvert bestyrelsesmøde påhviler det kassereren at give orientering om foreningens drift i den forløbne periode, om væsentlige ændringer i forhold til de foreliggende budgetter samt om væsentlige ændringer i økonomifunktionen (controller/bogholder).

§7

Ændringer af nærværende forretningsorden kan foretages af bestyrelsen med almindeligt stemmeflertal blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer, men først med virkning fra førstkommende bestyrelsesmøde.

Vores sponsorer